Privacy verklaring

Privacyverklaring Honden Activiteiten Centrum de Wenge

(HAC de Wenge)
Deze verklaring is van toepassing op alle door HAC de Wenge geleverde producten en diensten.

HAC de Wenge, gevestigd te 1749DA Warmenhuizen, Wengeweg 19  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HAC de Wenge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt HAC de Wenge ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. HAC de Wenge verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HAC de Wenge verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

HAC de Wenge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is HAC de Wenge gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt HAC de Wenge zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
HAC de Wenge bewaart jou persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
HAC de Wenge verkoopt jou gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jou gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) / Cookiebeleid
HAC de Wenge gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hacdwenge@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jou, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar hacdewenge@gmail.com.

Beveiliging
HAC de Wenge hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. HAC de Wenge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jou persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij HAC de Wenge toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval HAC de Wenge gebruik maakt van de diensten van derden, zal HAC de Wenge in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hacdewenge@gmail.com

Jou privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jou persoonsgegevens doet, zal HAC de Wenge je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via hacdewenge@gmail.com

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact opnemen met hacdewenge@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 januari 2020

Carolien Groenewegen-Luijkx, Honden Activiteiten Centrum de Wenge

 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl | fotografie: mariellevlaarfotografie.nl